دسترسی به کتاب Branunwald's Heart Disease

دسترسی به کتاب Branunwald's Heart Disease

دسترسی به کتاب Branunwald's Heart Disease

دسترسی به کتاب Branunwald's Heart Disease

دسترسی به کتاب Branunwald's Heart Disease
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 04:26 ق ظ

دسترسی به ویرایش نهم کتاب برانوالد قلب  چاپ 2019  از طریق مجموعه Clinical key به آدرس ذیل امکان پذیر شد: 

https://www.clinicalkey.com/#!/content/book/3-s2.0-B9780323463423000645

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)