برگزاری کارگاه کشوری مجازی "جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند"

برگزاری کارگاه کشوری مجازی "جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند"

برگزاری کارگاه کشوری مجازی "جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند"

برگزاری کارگاه کشوری مجازی "جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند"

برگزاری کارگاه کشوری مجازی "جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند"
تقویم روز
امروز شنبه 27 شهریور ماه 1400 ساعت 12:31 ب ظ

کارگاه کشوری مجازی "جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند" با حضور جناب آقای دکتر پیام کبیری از طرف دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می گردد. زمان برگزاری کارگاه 12 و 13 خرداد 1400 ساعت 16-19

لینک ثبت نام در کارگاه   http://workshop.research.ac.ir

لینک ورود به کارگاه      https://www.skyroom.online/ch/kumsresearch/syrman

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)