انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تقویم روز
امروز یکشنبه 29 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 13:30 ب ظ

انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

به اطلاع می رساند این پژوهشگاه اقدام به انتشار فیم سمینارها و کارگاههای آموزشی برگزار شده در پایگاه اینترنتی به نشانی http://seminar.itrc.ac.ir  نموده است.